Πολιτική Απορρήτου

Η εταιρία Έναρξις Δυναμικά Μέσα (η «Εταιρία») θα τηρεί την εφαρμοσμένη νομοθεσία, τις διατάξεις και άλλες ρυθμίσεις που σχετίζονται με την προστασία προσωπικών δεδομένων για να μπορέσει να διαχειριστεί κατάλληλα τα προσωπικά δεδομένα που παραχωρούνται σε αυτήν από τους πελάτες της. Η εταιρία θα ορίσει επίσης οικειοθελείς κανονισμούς διαχείρισης και συστήματα και ορίζει την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων όπως ακολουθεί, την οποία θα τηρεί με συνέπεια.

1. Συλλογή προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρία θα συλλέγει προσωπικά δεδομένα με ξεκάθαρα και νόμιμα μέσα. Καθώς δεν θα αποκτήσει ποτέ προσωπικά δεδομένα με παράνομες μεθόδους, θα διαβεβαιώσει ότι θα λαμβάνει τη συγκατάθεση του δικαιούχου, ο οποίος είναι η πηγή των προσωπικών δεδομένων (ο «Δικαιούχος») με σκοπό τη χρήση των προσωπικών δεδομένων για την ανακοίνωση απαραίτητων πληροφοριών μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρίας ή μέσω απευθείας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φυλλαδίου, διαφήμισης ή παρόμοιων μέσων («Μέσα για Ανακοινώσεις»). Αν συλλέξει προσωπικά δεδομένα πελατών που έχουν ηλικία 15 ετών ή μικρότερη, θα ζητήσει τη συγκατάθεση των γονέων.

2. Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρία θα χρησιμοποιήσει προσωπικά δεδομένα μόνο μετά τη λήψη της συγκατάθεσης του Δικαιούχου ή στο πλαίσιο της συλλογής προσωπικών δεδομένων όπως αυτές καθορίζονται ρητά στα Μέσα για Ανακοινώσεις και στον απαραίτητο βαθμό για την εκτέλεση εταιρικών ενεργειών αποκλειστικά από τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση αυτών των ενεργειών. Όταν διενεργεί στατιστικές αναλύσεις των προσωπικών δεδομένων, δεν θα συμπεριλαμβάνει τα προσωπικά δεδομένα ταυτοποίησης (όνομα, διεύθυνση, τηλεφωνικό αριθμό κτλ) για να επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα.

3. Η Εταιρία δεν θα μοιραστεί ούτε θα παράσχει τα προσωπικά δεδομένα που έλαβε σε τρίτους, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

  1. Ο Δικαιούχος έχει δώσει τη συγκατάθεσή του στην αποκάλυψη ή στον παροχή των προσωπικών δεδομένων του.
  2. Είναι απαίτηση ενός νόμου ή αποτελεί διαταγή μιας κρατικής υπηρεσίας να αποκαλυφθούν ή να προσφερθούν τα προσωπικά δεδομένα.
  3. Θεωρηθεί από την Εταιρία ότι η αποκάλυψη ή η προσφορά είναι απαραίτητη για να αποτραπεί αδίκημα κατά ανθρώπινης ζωής, σωματικής βλάβης, υγείας, ιδιοκτησίας κτλ. του Δικαιούχου ή του κοινού.
  4. Η Εταιρία αναθέσει τη διαχείριση των προσωπικών πληροφοριών σε ένα συνεργάτη, ο οποίος έχει υπογράψει σύμφωνο εμπιστευτικότητας με την Εταιρία, το οποίο σχετίζεται με την απόκρυψη των προσωπικών δεδομένων, στο πλαίσιο που είναι απαραίτητο για τη διενέργεια των ενεργειών που έχει αναλάβει.
  5. Η Εταιρία αποκαλύψει ή προσφέρει τα προσωπικά δεδομένα στους υπαλλήλους της, στους δικηγόρους της, σε πιστοποιημένους ορκωτούς λογιστές ή εταιρίες λογιστικού ελέγχου.
  6. Τα προσωπικά δεδομένα έχουν επεξεργαστεί ως στατιστικά δεδομένα μέσω των οποίων ο πελάτης δεν μπορεί να αναγνωριστεί.

4. Διαχείριση Ασφάλειας των Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρία θα διαχειρίζεται αυστηρά τα προσωπικά δεδομένα που θα συλλέγει σύμφωνα με τους κανόνες διαχείρισης στους οποίους υπόκειται και θα εκτελέσει κάθε ενέργεια για να αποτρέψει την απώλεια, την καταστροφή, την αυθαίρετη τροποποίηση, τη διαρροή κτλ των προσωπικών δεδομένων. Η Εταιρία θα εφαρμόσει κρυπτογράφηση με τη χρήση του πρωτοκόλλου Secure Socket Layer (SSL) ή παρόμοιων τεχνικών ασφαλείας για να είναι προετοιμασμένη ενάντια σε παράνομη πρόσβαση από τρίτους και να διαβεβαιώσει την ασφάλεια.

5. Αιτήματα που σχετίζονται με προσωπικά δεδομένα

Αν ο Δικαιούχος ζητήσει την αποκάλυψη, τη μετατροπή, τη διαγραφή, τον τερματισμό χρήσης κτλ των προσωπικών του δεδομένων («Αποκάλυψη κτλ»), η Εταιρία, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, θα συμμορφωθεί σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους και ρυθμίσεις και τους κανόνες διαχείρισης της Εταιρίας με την επιβεβαίωση της ταυτότητας του Δικαιούχου που το αιτείται. Παρακαλούμε σημειώστε πως η διαγραφή, ο τερματισμός της χρήσης κτλ των προσωπικών δεδομένων ύστερα από σχετικό αίτημα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την περιορισμένη χρήση των υπηρεσιών ή την απώλεια της συμμετοχής σε ότι αφορά στις υπηρεσίες. Για την εκτέλεση του αιτήματος της Αποκάλυψης κτλ θα ζητηθούν έξοδα εκτέλεσης.

6. Πληροφορίες Επικοινωνίας για αιτήματα που σχετίζονται με προσωπικά δεδομένα

Παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας με το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο όπως αυτό καθορίζεται στα Μέσα για Ανακοινώσεις για κάθε αίτημα που σχετίζεται με τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων. Αν το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο δεν είναι γνωστό, μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών που αναγράφεται παρακάτω, αλλά παρακαλούμε σημειώστε πως στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για την εκτέλεση του αιτήματός σας καθώς αυτό θα μεταφερθεί στον υπεύθυνο.

7. Προσωπικά Δεδομένα στο Internet

Η ιστοσελίδα της Εταιρίας μπορεί να περιέχει links προς ιστοσελίδες άλλων εταιριών με τις οποίες η Εταιρία δεν μοιράζεται προσωπικά δεδομένα. Παρακαλούμε σημειώστε πως η Εταιρία δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων σε αυτές τις ιστοσελίδες.

8. Συνεχής βελτίωση του προγράμματος συμμόρφωσης της Εταιρίας

Η Εταιρία θα βελτιώνει το πρόγραμμα συμμόρφωσης μέσω της εφαρμογής εσωτερικών ερευνών σε τακτά χρονικά διαστήματα για να διατηρήσει τη σωστή τήρηση των κανονισμών.